Search This Blog

Monday, November 7, 2011

Учиме,играме и растеме...


Годишен план за дополнителна и додатна настава за II одделение во учебната 2010/2011 година
Годишен план за дополнителна и додатна настава за
II одделение во учебната 2011/2012 година
Содржина и активности на учениците
Септември
 1. Активности на учениците во препознавање,именување на геометриски тела и слики, правилна употреба на усвоени поими за односот на предметите во непосредната околина.
 2. Вежби по пишување на изучените линии(македонски јазик)
 3. Вежби за графомоторичка активност(мак. Јазик) пишување елементи на букви
Октомври
 1. Вежби за Читање и пишување на изучените букви(мак јазик)
 2. Вежби за читање и пишување на изучените букви( Мак јазик)
 3. Воочување на поимите ‘‘лево‘‘ , ‘‘десно‘‘ (математика)
 4. Вежби ... лево од.... десно од......( математика)
 5. Вежби за Читање и пишување на изучените букви(мак јазик)
Ноември
1. Вежби за Читање и пишување на изучените букви(мак јазик)
2. Решавање на задачите со употреба на знаците < , = , > (математика)
3. Решавање на задачи со собирање до бројот 4(математика)
4. Вежби за читање и пишување на изучените букви ( мак. Јазик)
Декември
 1. Решавање на задачи со собирање до бројот 5(математика)
 2. Вежби за Читање и пишување на изучените букви(мак јазик)
 3. Повторување на тема(З.О) – Мојот дом
 4. Решавање на задачи до боројот 10(математика)
Јануари
 1. Решавање на текстуални задачи( математика )
Февруари
 1. Вежби за пишување на изушените ракописни букви ( мак. Јазик)
 2. Читање и пишување на броевите од 11 до 20 (математика)
 3. Претходник, Следбеник, парни, непарни броеви до 20 ( математика)
 4. Вежби за читање и пишување на ракописни букви( мак. Јазик)
Март
 1. Прибирање на податоци (математика)
 2. Вежби за читање и пишување (македонски јазик)
 3. Одземање единици од двоцифрен број(математика)
 4. Собирање десетки со едноцифрен број(математика)
Април
 1. Равенки (математика)
 2. повторување – подготовка за контролна (З.О)
 3. повторување за видови реченици по значење ( мак. Јазик)
 4. Правилен ред на зборовите во реченицата( мак. Јазик)
 5. Собирање и одземање без премин до 20 (математика)
Мај
 1. Вежби – мерење
 2. вежби – читање
 3. изработка на сообраќајни знаци
 4. изработка на часовник
Јуни
1. работа со податоци